Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Alert legislacyjny: Sejm prowadzi prace nad nowelizacją ustawy o OZE. Chodzi o fotowoltaikę, klastry energii i biometan

Procedowane przez Sejm przepisy mają na celu uproszczenie procedur zakładania instalacji fotowoltaicznych, ułatwienie funkcjonowania klastrów energii i otwarcie rynku energii na biometan.


Obszar legislacyjny

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw przyjęty 23 kwietnia 2023 r. przez Radę Ministrów przewiduje szereg rozwiązań mających na celu zwiększenie udziału OZE w polskim miksie energetycznym. Projekt obecnie znajduje się na etapie rozpatrywania przez Sejm stanowiska Senatu zwierającego poprawki do ustawy.

Ścieżka legislacyjna

Projekt ustawy 1 sierpnia 2023 r. został przekazany do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi celem rozpatrzenia stanowiska Senatu i dalszego procedowania.

Alert legislacyjny: Zmiany przepisów dotyczące biometanu nie pomogą branży OZE

Najważniejsze informacje

Projekt ustawy ma zachęcić inwestorów do budowy instalacji do wytwarzania biometanu oraz rozbudowy i przebudowy istniejących sieci gazowych pod kątem wykorzystania biometanu. W związku z tym projekt zawiera definicję biometanu. Wg przepisów jest to gaz uzyskany z biogazu, biogazu rolniczego lub wodoru odnawialnego, poddanych procesowi oczyszczenia, wprowadzany do sieci gazowej lub transportowany w postaci sprężonej albo skroplonej środkami transportu innymi niż sieci gazowe, lub wykorzystany do tankowania pojazdów silnikowych bez konieczności jego transportu. Poza tym wg projektowanych przepisów definicja paliw gazowych zawarta w ustawie Prawo energetyczne zostanie rozszerzona o biometan.

Projekt zakłada także wsparcie dla rozwoju klastrów energii. Pomoc obejmuje zwolnienie z opłaty OZE, opłaty kogeneracyjnej, akcyzy oraz obowiązków związanych ze świadectwami pochodzenia i świadectwami efektywności energetycznej i ma mieć charakter dwuetapowy. W ramach pierwszego etapu (potrwa do 31 grudnia 2026 r.) z pomocy będą mogły skorzystać podmioty, u których co najmniej 30 proc. energii wytwarzanej i wprowadzanej do sieci przez strony porozumienia klastra energii będą pochodzić z OZE, a łączna moc instalacji zainstalowanych w klastrze energii nie przekracza 100 MW i umożliwia pokrycie w ciągu roku nie mniej niż 40 proc. łącznego rocznego zapotrzebowania stron porozumienia klastra energii. W ramach drugiego etapu (trwającego od 1 stycznia 2027 r.) wsparcie będzie przysługiwać tym klastrom energii, które udowodnią, że co najmniej 50 proc. energii wytwarzanej i wprowadzanej do sieci pochodzi z OZE, a łączna moc zainstalowanych instalacji w klastrze nie przekracza 100 MW energii elektrycznej, a przy tym umożliwia pokrycie w ciągu roku w każdej godzinie nie mniej niż 50 proc. łącznych dostaw do stron porozumienia klastra energii w zakresie energii elektrycznej.

Ponadto od 1 stycznia 2026 r. mają wejść w życie przepisy wprowadzające model handlu energią peer-to-peer. Sprzedaż energii w tym modelu będzie możliwa pomiędzy prosumentami, prosumentami i konsumentami lub innymi podmiotami uregulowanymi przepisami ustawy o OZE oraz ustawy Prawo energetyczne. Przepisy projektu ustawy wprowadzają także zwolnienie z obowiązku otrzymania pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznych o mocy do 150 kW.

Co z tego wynika?

Projekt ustawy w swej treści jest jak najbardziej przyjazny rozwojowi odnawialnych źródeł energii. Wato zwrócić uwagę, że wprowadza on nie tylko ułatwienia dla przedsiębiorców, ale także dla prosumentów i konsumentów, co pozwala na snucie wniosków, że przepisy te mogą się przyczynić do większego udziału OZE w miksie energetycznym a tym samym do zwiększenia samowystarczalności energetycznej Polski.

Śmiało można postawić tezę wg, której rząd będzie przykładał coraz większą wagę do rozwoju OZE, gdyż obecnie przez Sejm procedowany jest projekt ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego. Regulacje w nim zawarte przewidują sowite apanaże dla zwalnianych pracowników tych branż, co z kolei świadczy o tym, że rząd na poważnie będzie wdrażał plan likwidacji kopalń. W związku z tym rządowi nie pozostaje nic innego jak inwestycje w OZE i energetykę jądrową.

Warto także dodać, że nowelizacja ustawy Prawo energetyczne (przedłożona Prezydentowi do podpisu) także zawiera przepisy mające na celu wsparcie dla branży OZE, co tym bardziej przyspieszy rozwój tego sektora w Polsce. Nie można jednak zakładać, że stanie się to w ciągu najbliższych kilku lat, gdyż w naszej energetyce cały czas dominuje węgiel, którego nie można zastąpić z dnia na dzień.

Alert legislacyjny: branża OZE skorzysta na nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym

udostępnij: