Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Sprostowanie

Nawiązując do artykułu Piotra Maciążek pt.: „PGE sprzedało skarbowi państwa akcje Grupy PGG za 1 zł, które wcześniej nabyło za ponad 600 mln zł” z dnia 3 sierpnia 2022 r., w którym zamieszczono nieprawdziwe, nieprecyzyjne i godzące w dobre imię PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informacje dotyczące sprzedaży akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A. („PGG”) wymagające sprostowania, informujemy, że:

Nieprawdą jest, że „PGE sprzedało skarbowi państwa akcje Grupy PGG za 1 zł, które wcześniej nabyło za ponad 600 mln zł”. Stroną sprzedającą akcje PGG (a wcześniej nabywającą udziały PGG) jest PGE GiEK S.A.

Nieprawdą jest, że Najwyższa Izba Kontroli („NIK”) skrytykowała nabycie akcji PGG przez PGE: „Grupa energetyczna PGE poniosła straty finansowe na poziomie ponad pół miliarda zł w wyniku nieuzasadnionego ekonomicznie nabycia akcji górniczego PGG. Cały proces skrytykowała Najwyższa Izba Kontroli”. Kontrola NIK dotyczyła utworzenia i funkcjonowania PGG, zaś wystąpienie pokontrolne NIK nie zawiera negatywnej oceny nabycia akcji PGG przez PGE. Korzyści Grupy  PGE związane z inwestycją w PGG powinny być oceniane w szerszej perspektywie, niż tylko z punktu widzenia zainwestowanych środków.

Nieścisła jest informacja sugerująca niegospodarność PGE: „Niegospodarność PGE. Państwowy gigant energetyczny, Polska Grupa Energetyczna, poinformował o zbyciu wszystkich posiadanych akcji Polskiej Grupy Górniczej (chodzi o 6 mln akcji stanowiących 15,32 proc. kapitału zakładowego PGG), skarbowi państwa za równowartość… 1 zł. Tymczasem pakiet akcji został nabyty na początku kadencji obecnego rządu za około 600 mln zł. Już wcześniej, w 2020 r. w wyniku odpisów dokonanych przez PGE realne wartość papierów wartościowych PGG wyniosła zero zł.” Dokapitalizowanie PGG przez  PGE GiEK S.A. i wnoszone z tego tytułu wkłady pieniężne odpowiadały rzeczywistej wartości akcji PGG w tym czasie. PGE nie miała wpływu na utratę wartości akcji PGG i z chwilą powzięcia wiadomości w tym zakresie, w opublikowanym jeszcze w 2020 r. skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy PGE wskazała, że wartość inwestycji w PGG wynosi 0 zł.

udostępnij: