Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Alert legislacyjny: Prezes URE z nowymi kompetencjami. Chodzi o kontrolę paliw

Rząd chce nadać prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE) nowe kompetencje. Chodzi o rozszerzone możliwości kontrolne przedsiębiorstw posiadających zakładowe stacje paliw ciekłych. Nowe przepisy mają uszczelnić system podatkowy w branży paliwowej.


Obszar legislacyjny

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, ustawy – Prawo energetyczne, ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw ma na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego oraz ograniczenie zjawiska szarej strefy w obrocie paliwami ciekłymi, na co wskazuje sam fakt, że wnioskodawcą jest minister finansów.

Dzisiejszy alert jest rozwinięciem poprzedniej analizy dotyczącej nowych przepisów.

Ścieżka legislacyjna

Projekt przeszedł opiniowanie i będzie przedmiotem obrad m.in. Komitetu Rady Ministrów ds. cyfryzacji, Komitetu ds. Europejskich czy Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Rząd uszczelnia system podatkowy w obrocie paliw. Wpływy podatkowe znacząco spadły

Najważniejsze informacje

Projekt ustawy przewiduje poszerzenie kompetencji różnych organów państwa w tym Prezesa URE o czym była już mowa w poprzednim alercie. Na mocy proponowanych zmian do zakresu jego działań będzie należało: kontrolowanie przedsiębiorstwa energetycznego, podmiotu przywożącego lub podmiotu prowadzącego zakładową stację paliw ciekłych i prowadzenie rejestru zakładowych stacji paliw ciekłych.

Ponadto projekt ustawy przewiduje szersze obowiązki konsultacyjne, gdyż stanowi, że Prezes URE zasięga opinii np. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przypadku udzielania, zmiany, przedłużenia lub cofnięcia koncesji, jeżeli dotyczy ona sprzedaży paliw oraz warunków dostaw paliw ciekłych na terenie lotniska.

Niewydanie opinii przez którykolwiek z organów wskazanych w ustawie w ciągu 21 dni od dnia wpływu wniosku do zaopiniowania będzie równoznaczne z udzieleniem odpowiedzi pozytywnej. Warto także dodać, że Komendant Główny Straży Granicznej, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej, dyrektorzy urzędów morskich będą uprawnieni do kontroli spełnienia obowiązku posiadania koncesji dotyczących paliw ciekłych na równi z m.in. Szefem ABW.

Co z tego wynika?

Jak informowaliśmy w poprzednim wpisie rząd wraca do pomysłów uszczelnienia systemu podatkowego przede wszystkim w zakresie akcyzy, co ma na celu zwiększenie wpływów do budżetu państwa. Ustawodawca jak sam wskazuje w uzasadnieniu projektu stara się zapanować nad „mobilnością” paliw, dlatego też wyposaża kolejne organy państwa w dodatkowe uprawnienia, starając się uniknąć przewlekłości w zakresie wydawania przez nie decyzji administracyjnych.

udostępnij: