Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Alert legislacyjny: Nowy pakiet paliwowy: zmiany przepisów w zakresie koncesji na obrót smarami i paliwami

Rząd jest zaniepokojony spadkiem wpływów z akcyzy dlatego planuje uszczelnienie przepisów na wzór tzw. pakietu paliwowego, który u progu rządów PiS pozwolił ukrócić szarą strefę w obszarze handlu paliwami. Wśród zmian znajduje się m.in. kwestia koncesji na obrót smarami i paliwami.


Obszar legislacyjny

Jak pisaliśmy wcześniej „nowy pakiet paliwowy” ma na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego poprzez zmianę przepisów m.in. ustawy Prawo energetyczne.

Ścieżka legislacyjna

Projekt przeszedł opiniowanie i będzie przedmiotem obrad m.in. Komitetu Rady Ministrów ds. cyfryzacji, Komitetu ds. Europejskich czy Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Alert legislacyjny: Prezes URE z nowymi kompetencjami. Chodzi o kontrolę paliw

Najważniejsze informacje

Projekt ustawy zmienia przepisy w zakresie przyznawania koncesji. Wg projektowanych zmian magazynowanie, przesyłanie lub dystrybucja smarów, obrót paliwami gazowymi w przypadku, gdy wartość obrotu nie przekracza równowartości 100 000 euro, oraz krajowy obrót smarem nie wymagałyby uzyskania koncesji. Jednakże uzyskanie koncesji wytwarzania paliw lub energii byłoby obligatoryjne w przypadku przywozu paliwa ciekłego, dokonywanego samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu, w celu zlecenia jego przetworzenia na inne paliwo ciekłe a następnie jego sprzedaży.

Poza tym zmianie mają ulec także kryteria jakie muszą zostać spełnione, aby dany podmiot mógł zostać wpisany do rejestru podmiotów przywożących, mają zostać dodane przesłanki bezwzględnego wykreślenia podmiotu z rejestru podmiotów przywożących. Zmienione mają także zostać przesłanki udzielenia koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. Wg projektu taką koncesję mógłby otrzymać tylko ten kto posiada zdolności do odzysku i recyklingu olejów odpadowych z tytułu wytwarzania lub obrotu z zagranicą smarami lub też zawarł odpowiednią umowę w tym zakresie z organizacją odzysku.

Rząd uszczelnia system podatkowy w obrocie paliw. Wpływy podatkowe znacząco spadły

Co z tego wynika?

Jak informowaliśmy w poprzednim wpisie rząd wraca do pomysłów uszczelnienia systemu podatkowego przede wszystkim w zakresie akcyzy, zmieniając przy tym przepisy odnoszące się nie tylko do sfery podatkowej, ale także przepisy regulujące uprawnienia organów administracji publicznej, co ma na celu poprawę kontroli transportu i obrotu paliwami ciekłymi w tym również obrót z zagranicą.

udostępnij: