Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Rząd uszczelnia system podatkowy w obrocie paliw. Wpływy podatkowe znacząco spadły

Rząd jest zaniepokojony spadkiem wpływów z akcyzy dlatego planuje uszczelnienie przepisów na wzór tzw. pakietu paliwowego, który u progu rządów PiS pozwolił ukrócić szarą strefę w obszarze handlu paliwami.

Obszar legislacyjny

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, ustawy – Prawo energetyczne, ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw ma na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego oraz ograniczenie zjawiska szarej strefy w obrocie paliwami ciekłymi, na co wskazuje sam fakt, że wnioskodawcą jest minister finansów.

Ścieżka legislacyjna

Projekt przeszedł opiniowanie i będzie przedmiotem obrad m.in. Komitetu Rady Ministrów ds. cyfryzacji, Komitetu ds. Europejskich czy Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Geopolityka napędziła ceny paliw w 2022 r. Polska nadal jednym z najtańszych rynków w UE

Najważniejsze informacje

Projekt ustawy zakłada zmiany m.in. w: ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, ustawie Prawo energetyczne, ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawie o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, Ordynacji podatkowej i ustawie o podatku akcyzowym, których celem jest zwiększenie nadzoru nad obrotem paliwami ciekłymi w Polsce.

Projekt przewiduje wprowadzenie nowej instytucji pn. zakładowa stacja paliw ciekłych. Pojęcie to oznacza niewielką stację paliw służącą do zaopatrywania w paliwa ciekłe m.in. pojazdów, w tym ciągników i maszyn rolniczych oraz maszyn nieporuszających się po drogach, które są użytkowane przez prowadzącego stację czyli konsumenta na własne potrzeby.

Projekt zakłada także objęcie takich stacji nadzorem Urzędu Regulacji Energetyki. Co więcej przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem paliw ciekłych i posiadające koncesję w tym zakresie byłyby zobligowane do prowadzenia wykazu przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, w tym obrotem z zagranicą, paliwami ciekłymi, a także podmiotów przywożących i odbiorców końcowych paliw ciekłych, którym przedsiębiorstwo świadczyło w ciągu ostatnich 12 miesięcy usługę wytwarzania paliw ciekłych. Przedsiębiorcy byliby także zobowiązani do przekazywania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki miesięcznych sprawozdań zawierających informacje o tego typu usługach i podmiotach na rzecz, których były one świadczone. Prezes URE sporządzałby natomiast miesięczne zestawienie danych indywidualnych zawartych w tych sprawozdaniach.

Alert legislacyjny: Specustawa jądrowa weszła w życie. Duży atom ma łatwiej, a mały atom pod górkę

Co z tego wynika?

Ustawodawca wraca do pomysłów uszczelnienia systemu podatkowego przede wszystkim w zakresie akcyzy, dlatego też na wzór tzw. pakietu paliwowego wprowadza kolejne zmiany odnoszące się do obrotu paliwami ciekłymi, co ma na celu zwiększenie wpływów do budżetu państwa. Warto dodać, że wpływy te zmalały m.in. w skutek pandemii COVID-19, kiedy to ceny paliw były na rekordowo niskim poziomie. Państwo stara się w ten sposób zrekompensować poniesione straty i szuka oszczędności, co może świadczyć o słabej kondycji finansów publicznych.

udostępnij: