Przejdź do treści
Kategoria:
Kategoria

Debiut ETF z ekspozycją na światowe rynki handlu uprawnieniami do emisji CO2

25 maja br. na nowojorskiej giełdzie zadebiutował ETF pod nazwą NTRL (Global X Carbon Credits Strategy), którego celem jest ekspozycja na globalne rynki uprawnień do emisji CO2.


Rynki handlu uprawnieniami do emisji CO2

W związku z postępującymi zmianami klimatycznymi coraz więcej państw wprowadza polityki zawierające konkretne narzędzia mające na celu ograniczenie wzrostu temperatury na Ziemi. Polityki te wynikają z międzynarodowych zobowiązań, wśród których za najważniejsze uznać można porozumienie paryskie, a także unijną strategię osiągnięcia neutralności klimatycznej w perspektywie 2050 r. To właśnie one w ostatnich latach znacząco zwiększyły presję polityczną na organy regulacyjne w obszarze walki ze zmianami klimatu.

Jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi politycznych w zakresie klimatu są systemy handlu uprawnieniami do emisji CO2 (ETS). Na początku 2022 r. na całym świecie funkcjonowało 25 tego rodzaju systemów w państwach odpowiadających za 55% światowego PKB (obejmowały 17% globalnych emisji gazów cieplarnianych). Zgodnie z oczekiwaniami systemy te będą się rozwijać na całym świecie i w najbliższych latach powinny odnotować wzrost, zarówno wolumenu obrotu jak i cen jednostkowych uprawnień. Co istotne, wielkość rynków uprawnień do emisji CO2 wzrosła już ponad czterokrotnie od 2018 r., a tendencja zwyżkowa w tym obszarze wciąż się utrzymuje.

W związku z zaostrzającymi się regulacjami dot. handlu emisjami (np. rozszerzenie unijnego ETS na sektory takie jak budynki, transport lotniczy oraz morski) oczekuje się, że nastąpi znaczne obniżenie podaży uprawnień do emisji CO2, co potencjalnie może spowodować wzrost cen.

Normy emisji metanu zaproponowane przez PE akceptowalne dla górnictwa

Mechanizm ETS

Uprawnienia do emisji dwutlenku węgla, są podstawową częścią systemów handlu emisjami, które najczęściej funkcjonują w formule "cap-and-trade". Organy regulacyjne właściwe w zakresie operowania w ramach systemów ustalają limity lub ograniczenia emisji CO2 przez określone grupy przedsiębiorstw (w podziale na sektory). Oznacza to, że przedsiębiorstwa, które emitują mniej emisji w ramach swojej działalności gospodarczej niż przydzielony im limit, mogą posiadać nadwyżkę. Nadwyżkę mogą następnie sprzeda

innym zainteresowanym podmiotom, które przekroczyły ustalony wcześniej limit (przedsiębiorstwa te ze względu na obligację dot. spełniania limitu emisji zmuszone są do zakupu dodatkowych uprawnień).

Proces wykorzystania uprawnień do kompensacji emisji CO2 jest stosunkowo prosty. Po pierwsze, przedsiębiorstwo oblicza swój ślad węglowy, czyli całkowitą ilość emitowanych gazów cieplarnianych. Może to obejmować emisje z procesów produkcyjnych oraz zużycia energii. Po obliczeniu śladu węglowego organizacja musi zakupić uprawnienia na rynku emisji CO2. Liczba wymaganych uprawnień zależy od ilości emisji, które należy zbilansować. Na przykład, jeśli firma emituje 100 ton dwutlenku węgla i chce je w pełni zrównoważyć, musiałaby zakupić 100 uprawnień.

Po zakupie uprawnień podmiot musi je wycofać (umorzyć), co oznacza, że nie są one już dostępne do zakupu w ramach rynku. Działanie to skutecznie zmniejsza ogólną podaż, co z kolei zwiększa ich wartość. Ten bodziec finansowy zachęca przedsiębiorstwa do zmniejszania swojego śladu węglowego i inwestowania w zrównoważone projekty takie jak OZE.

W przypadku unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 niezwykle ważny jest również wskaźnik „LRF” (Linear Reduction Factor), który określa tempo redukcji emisji w ramach całego systemu w celu zmniejszenia puli dostępnych uprawnień na przestrzeni każdego roku.

NTRL

Mając na uwadze obecne wysiłki polityczne i regulacje w zakresie zmniejszenia emisyjności gospodarek na świecie, przedsiębiorstwo Global X, będące członkiem Mirae Asset Financial Group, globalnego przedsiębiorstwa z siedzibą w Seulu, oferującego usługi w zakresie zarządzania aktywami na całym świecie, zdecydowało się na wprowadzenie na nowojorską giełdę ETF (NTRL) z ekspozycją na globalne rynki uprawnieniami do emisji.

Obecnie NTRL obejmuje swoim zasięgiem 4 rynki: UE, Wielką Brytanię, „California Cap-and-Trade” oraz „Regional Greenhouse Gas Initiative” (RGGI). Jednakże z związku z rozwojem rynków (np. uruchomianiem w 2022 r. systemu ETS w Chinach) w najbliższym czasie planowana jest dynamiczny rozwój tego instrumentu finansowego.

Jak wskazuje Global X: „Inwestowanie w uprawnienia do emisji dwutlenku węgla może zapewnić dywersyfikację portfela w połączeniu z tradycyjnymi klasami aktywów. Global X Carbon Credits Strategy ETF (NTRL) inwestuje na wielu rynkach uprawnień do emisji CO2, zapewniając dywersyfikację geograficzną i polityczną. Ponadto uprawnienia do emisji dwutlenku węgla mają niską korelację z wieloma klasami aktywów, takimi jak globalne akcje, papiery wartościowe o stałym dochodzie, ropa naftowa i inne towary. Ponieważ rynki uprawnień do emisji dwutlenku węgla są pod silnym wpływem organów regulacyjnych, są one zazwyczaj mniej skorelowane z rynkami, które poruszają się bliżej szerszej gospodarki”.

Akcje spółek energetycznych rosną po deklaracji wicepremiera Sasina ws. powstania NABE. Nieuzasadniony entuzjazm?

Prognozy rynkowe

Jak wskazuje Międzynarodowe Stowarzyszenie Handlu Emisjami (IETA): „Pomimo obecnych spadków cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla wynikających z niepewności politycznej i makroekonomicznej, uczestnicy rynku emisji dwutlenku węgla są nastawieni, że obecne reformy (np. reforma unijnego ETS) spowodują wzrost cen na rynku w perspektywie długoterminowej”.

Z ostatniego badania przeprowadzonego przez w/w stowarzyszenie we współpracy z PwC (maj 2023) wynika, że respondenci spodziewają się, że ceny uprawnień wyniosą średnio 84,40 EUR w latach 2023-2025. Podobnie prezentują się oczekiwania dotyczące cen kalifornijskich uprawnień do emisji dwutlenku węgla, które spadły o 10,3% w porównaniu z ubiegłym rokiem, podczas gdy oczekiwania dotyczące uprawnień na północno-wschodnim rynku amerykańskim RGGI spadły o 18%, dla brytyjskiego systemu ETS o 7,5%.

Pomimo spadku krótkoterminowych oczekiwań, badanie wykazało także, że uczestnicy rynku emisji dwutlenku węgla uważają, że ceny będą wyższe w okresie od 2026 do 2030 r., przy czym prognozuje się, że EUA wyniosą średnio 100 EUR, CCA 51,54 USD, a RGA 45,83 USD.

Co z tego wynika?

Podsumowując – warto zauważyć, że dekarbonizacja stała się głównym priorytetem zarówno dla decydentów, jak i inwestorów. W miarę narastania presji na osiągnięcie celów klimatycznych taki jak m.in. zerowa emisja netto, rynki uprawnień do emisji dwutlenku węgla odnotują zwiększoną aktywność handlową i cenową.

Tagi

udostępnij: