Przejdź do treści
Kategoria:
Kategoria

Normy emisji metanu zaproponowane przez PE akceptowalne dla górnictwa

Parlament Europejski przyjął dziś stanowisko w sprawie wprowadzenia przepisów metanowych. Do roku 2025 powinny zostać przedstawione konkretne cele redukcji emisji metanu, które będą obowiązywać wszystkie sektory do 2030 roku.


Unia Europejska podejmuje kolejne kroki w ramach walki ze zmianami klimatu. Dziś, Parlament Europejski przyjął nowe stanowisko w sprawie nowego prawa ograniczającego emisje metanu z sektora energetycznego.

Przepisy obejmują bezpośrednie emisje metanu z sektora energetycznego, w tym z ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla i biometanu po jego zatłoczeniu do sieci gazowej. Posłowie zwrócili również uwagę na sektor petrochemiczny, wzywając do objęcia go nowymi przepisami.

Parlament Europejski wzywa teraz Komisję Europejską do przedstawienia wiążącego celu redukcji emisji metanu we wszystkich odpowiednich sektorach w UE do 2030 roku przed końcem 2025 roku. Ponadto, państwa członkowskie muszą ustalić krajowe cele redukcyjne w ramach zintegrowanych krajowych planów energetyczno-klimatycznych.

"Dzisiejsze głosowanie jest zobowiązaniem do lepszej ochrony klimatu oraz uzyskania suwerenności energetycznej w Europie. Bez ambitnych działań na rzecz ograniczenia emisji metanu Europa nie osiągnie swoich celów klimatycznych, a cenna energia będzie nadal marnowana. Wzywamy do podjęcia ambitnych i rygorystycznych działań na rzecz ograniczenia emisji metanu. W sektorze energetycznym trzech czwartych emisji metanu można uniknąć dzięki prostym środkom i bez dużych inwestycji. Ponieważ Europa importuje ponad 80% paliw kopalnych, które spala, niezbędne jest objęcie przepisami również importu energii” – mówi Jutta Paulus z Grupy Zielonych.

Polska europejskim zagłębiem pomp ciepła. Rośnie sprzedaż a międzynarodowe koncerny budują nad Wisłą swoje fabryki

Zaostrzenie przepisów dotyczących wykrywania i naprawy wycieków metanu

Operatorzy sektorów objętych regulacjami będą musieli przedstawić organom krajowym,program wykrywania i naprawy wycieków metanu w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów.

Posłowie domagają się także zaostrzenia obowiązków w zakresie naprawy wycieków. Po wprowadzeniu nowych przepisów, operatorzy powinni bezzwłocznie reagować na wycieki i naprawiać lub wymieniać wszystkie elementy, w których stwierdzono wyciek metanu, nie później niż pięć dni od wykrycia wycieku.

Aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom kopalń, parlament podjął decyzję o zakazie upuszczania i spalania metanu ze stacji odmetanowania do 2025roku, a z szybów wentylacyjnych do 2027 roku.

Dodatkowo Parlament nakłania kraje UE do wprowadzenia planów mających na celu złagodzenie wpływu nieczynnych kopalni węgla oraz szybów naftowych i gazowych na środowisko naturalne.

Nowe zasady obejmą także import. Parlament domaga się, aby importerzy węgla, ropy i gazu przedstawiali dowody na to, że importowana przez nich energia z paliw kopalnych spełnia wymagania zawarte w nowych przepisach. Wymóg ten ma obowiązywać od 2026 roku. Import z krajów, które mają podobne wymagania dotyczące emisji metanu, jest wyłączony z tego zobowiązania.

Jest kompromis ws. norm emisji metanu. To ważne dla spółek górniczych

Co dalej?

Parlament przyjął swoje stanowisko 499 głosami za, 73 przeciw, przy 55 wstrzymujących się. Następnym krokiem będzie rozpoczęcie negocjacji z Radą w sprawie ostatecznego kształtu przepisów. Regulacje w tym zakresie będą szczególnie ważne dla polskich kopalni. Większość polskich emisji metanu związana jest właśnie z wydobyciem węgla kamiennego, o czym więcej można przeczytać w naszych artykułach

udostępnij: