Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Alert legislacyjny: rząd ustala wysokość ceny referencyjnej biometanu. Kolejny ważny krok dla branży OZE?

Rząd w ślad za nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii zamierza ustalić w drodze rozporządzenia cenę referencyjną biometanu. Wysokość ceny była przedmiotem sporu pomiędzy inwestorami a rządem.


Obszar legislacyjny

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 października 2023 r. w sprawie ceny referencyjnej biometanu ma na celu realizację delegacji ustawowej zawartej w art. 83o ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Ścieżka legislacyjna

Projekt rozporządzenia został poddany pod prace Rady Ministrów i znajduje się obecnie na etapie Komisji Prawniczej.

Najważniejsze informacje

Zgodnie z projektem rozporządzenia wysokość ceny referencyjnej biometanu dla instalacji odnawialnego źródła energii służącej do wytwarzania biometanu z:

  • biogazu ma wynosić 490 zł za 1 MWh,

 

  • biogazu rolniczego ma wynosić 505 zł za 1 MWh.

 

Zapraszamy do subskrybowania newslettera legislacyjnego https://alerty-legislacyjne.strefainwestorow.pl/

Co z tego wynika?

Przypomnijmy, że tegoroczna nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (ustawa o oze) wprowadziła istotne zmiany prawne dotyczące biometanu, w tym przede wszystkim wprowadziła definicję biometanu.

Zgodnie z art. 83o ustawy o oze minister właściwy do spraw klimatu określa w drodze rozporządzenia wysokość ceny referencyjnej biometanu. Wedle rozwiązań przyjętych w Polsce mechanizmem wspierającym rynek biometanu jest model feed in premium, wg którego biometan jest sprzedawany odbiorcy przez jego wytwórcę po cenie rynkowej, a następnie państwo wypłaca wytwórcy premię będącą różnicą pomiędzy ceną rynkową a referencyjną. Cena referencyjna wytycza zatem granicę pomocy przyznawanej przez państwo. Nie dziwi zatem, że rozporządzenie było tak wyczekiwane przez branżę.

Warto dodać, że wg pierwotnego projektu rozporządzenia cena referencyjna biometanu miała wynosić dla biometanu z biogazu 418 zł za 1 MWh, a dla biometanu z biogazu rolniczego 425 zł za 1 MWh. Takie stawki zostały przyjęte ze sceptycyzmem przez przedsiębiorców. Wydaje się, zatem że rządzący wsłuchali się w apele organizacji branżowych i zdecydowali o podniesieniu cen.

Naszym zdaniem ustalenie ceny biometanu to ważny sygnał dla potencjalnych inwestorów, gdyż samo określenie ceny pozwala na ustalenie, czy dane przedsięwzięcie może być lukratywne. Poza tym wspomniana podwyżka cen przynajmniej przez jakiś czas zwiększy szanse rozwoju inwestycji w biometan, gdyż premia za inwestycję będzie dość znaczna. Świadczy ono również o tym, że państwo podchodzi poważnie do produkcji biometanu, który może być w przyszłości kluczowy dla utrzymania przez Polskę bezpieczeństwa energetycznego. Biorąc pod uwagę wymienione czynniki jesteśmy optymistami co do perspektyw dla branży biometanowej w Polsce.

udostępnij: