Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Alert legislacyjny: nowa specustawa o elektrowniach szczytowo-pompowych

Wchodzące w życie przepisy mają na celu ułatwienie przeprowadzania inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz uproszczenie związanych z tym procedur urzędniczych. Takie jednostki pełnią kluczową rolę w magazynowaniu energii przy rosnącej liczbie OZE.  


Obszar legislacyjny 

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących określa zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych i inwestycji towarzyszących oraz organy właściwe w tych sprawach. 

Ścieżka legislacyjna 

Ustawa została podpisana przez Prezydenta i wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

Najważniejsze informacje 

W myśl ustawy wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej zostanie poprzedzone procedurą opiniowania przez m.in. ministra właściwego ds. zdrowia, ministra obrony narodowej albo ministra właściwego ds. energii. 

Niewydanie opinii przez organ w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku będzie równoznaczne z brakiem zastrzeżeń.  

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych będzie natomiast wydawana w ciągu 90 dni od dnia złożenia wniosku.  

Jednym z istotnych przywilejów inwestora będzie uprawnienie do wejścia na teren nieruchomości celem wykonania pomiarów, badań lub innych prac koniecznych do opracowania karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

Poza tym wraz z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej stanie się ostateczna, inwestor nabędzie z mocy prawa prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz prawo własności budynków, innych urządzeń trwale z gruntem związanych i lokali znajdujących się na tych nieruchomościach, przy czym podmiotowi, który posiada prawo do nieruchomości będzie przysługiwało prawo do odszkodowania z tytułu wywłaszczenia. 

Alert legislacyjny: Nowe przepisy w zakresie planowania przestrzennego uderzą w inwestorów fotowoltaiki? Duże prawdopodobieństwo

Co z tego wynika?  

Specustawa z pewnością ułatwi proces inwestycyjny w zakresie budowania elektrowni szczytowo-pompowych, co pozwoli inwestorom na zaoszczędzenie czasu i obniżkę kosztów inwestycji. Takie jednostki pełnią kluczową rolę przy coraz trudniejszym zarządzaniu krajowym systemem elektroenergetycznym. Rosnąca liczba OZE wymusza inwestycje we wszelkie instalacje, które mogą magazynować energię.  

Nie należy się jednak spodziewać, że wchodzące w życie przepisy są szybką receptą na bolączki polskiej energetyki, gdyż elektrownie szczytowo-pompowe służą magazynowaniu nadwyżek energii elektrycznej, a nie jej wytwarzaniu, więc należy raczej przewidywać większą stabilizację w zakresie zarządzania dostawami energii, co może w dłuższej perspektywie skutkować spadkiem cen energii. Ustawa nie wpłynie jednak na wzrost jakości i wydajności energii elektrycznej. 

Alert legislacyjny: rząd ułatwia budowę nowych biogazowni. Rolnicy zwiększą bezpieczeństwo energetyczne Polski?

udostępnij: